REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA FLAMENCO "LA TORMENTA"1. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją i bezwzględnym przestrzeganiem regulaminu Szkoły Tańca Flamenco "La Tormenta".

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które mają opłacony kurs i posiadają ważny, imienny karnet wstępu.

3. Zabrania się wprowadzania osób trzecich na zajęcia.

4. O dostaniu się na wybrany kurs decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.

5. Wpłacona zaliczka jest bezzwrotna, poza przypadkiem, kiedy grupa się nie utworzy (za mało chętnych) - wówczas zaliczka zostaje zwrócona

6. Dokonana zapłata za kurs (zaliczka+pozostała suma) nie podlega zwrotowi chyba, że kurs się nie odbędzie lub zostanie przerwany z winy Szkoły

7. Nieobecność na zajęciach jest jednoznaczna z utratą lekcji i jej koszt nie podlega zwrotowi.

8. Nie ma możliwości odrabiania zajęć w innej grupie jeżeli jest już w niej komplet, tj. 18 osób. W innym przypadku, należy zgłosić chęć odrabiania instruktorowi i odebrać karnet uprawniający do skorzystania z odrabiania zajęć w wyznaczonym przez instruktora terminie.

9. W przypadku grup poniżej 8 osób, Szkoła może odwołać zajęcia zwracając pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

10. Uczestnicy mają obowiązek powiadamiać instruktorów o wszelkich problemach zdrowotnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe w czasie trwania zajęć, wynikające ze złego stanu zdrowia uczestnika.

11. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach w stanie nietrzeźwym.

12.Szkoła nie odpowiada za kontuzje, urazy, uszkodzenia ciała powstałe na zajęciach.

13. Wskazane jest indywidualne ubezpieczenie uczestników.

14. Na sali tanecznej ćwiczymy tylko i wyłącznie w obuwiu do tego przeznaczonym (buty na zmianę).

15. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione lub zniszczone na terenie Szkoły.

16. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, sali, luster itd. odpowiedzialność finansową ponosi sprawca uszkodzenia.

17. Wszystkie układy choreograficzne podlegają ochronie prawa autorskiego i zabrania się nagrywania, kopiowania lub przekazywania osobom trzecim materiałów szkoleniowych.

18. Zabrania się wykorzystywania i upubliczniania poznanych w Szkole "La Tormenta", układów choreograficznych bez pisemnej zgody Katarzyny Burgiel.

19. Zabrania się posługiwania nazwą i logo firmy "La Tormenta".

20.Wniesienie opłaty za uczestnictwo w kursach w Szkole "La Tormenta" jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.