608 622 602 kbtormenta@gmail.com

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA FLAMENCO „LA TORMENTA”

 

 

Załącznik do głównego regulaminu Szkoły Tańca La Tormenta ze względu na COVID-19

WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W SIEDZIBIE  SZKOŁY LA TORMENTA W POZNANIU COVID – 19 :

 1. Na zajęcia może wejść osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do pomiaru temperatury każdej osobie wchodzącej na teren siedziby Szkoły La Tormenta.
 3. Przed wejściem do Szkoły La Tormenta jak i po opuszczaniu jej należy zdezynfekować dłonie.
 4. Po przybyciu do Szkoły La Tormenta należy zapoznać się z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w obiekcie i stosowanie się do nich.
 5. Należy podpisać oświadczenie, które zostało przesłane na adres e-mail i które będzie dostępne również w siedzibie Szkoły.
 6. Przed wejściem na salę wszystkie osoby wchodzące mają obowiązek ponownego dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych.
 7. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem antybakteryjnym, które jest dostępne w toalecie Szkoły.
 8. Na terenie Szkoły są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje.
 9. Na terenie Szkoły należy nosić maseczkę, również podczas trwania zajęć i prób do spektakli.
 10. Dla bezpieczeństwa klientów wprowadzono limity osób, mogących przebywać  w   siedzibie Szkoły.
 11. Dbamy o to, żeby podczas zajęć i na terenie siedziby Szkoły  zachować bezpieczną odległość.
 12. Między zajęciami poszczególnych grup będą zapewnione min. 20 minutowe przerwy, aby ograniczyć kontakt między grupami oraz na potrzeby dezynfekcji powierzchni (w tym poręczy, klamek i powierzchni płaskich –  blatów, klawiatur, włączników) i wentylacji pomieszczeń, dlatego prosimy o niezwłoczne opuszczenie Szkoły po zajęciach.
 13. Dezynfekcja i wietrzenie Szkoły między zajęciami oraz ozonowanie Szkoły po zajęciach.
 14. Ograniczone będzie korzystanie z szatni i węzła sanitarnego ( poza WC), dlatego prośba o przychodzenie na zajęcia już w stroju treningowym.
 15. W szatni będzie wyznaczone miejsce, w którym można odłożyć rzeczy osobiste. Miejsce to będzie dezynfekowane po każdych zajęciach.
 16. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz jedzenia, a pić można jedynie z własnej, podpisanej butelki.
 17. Na teren Szkoły mogą wejść jedynie uczestnicy zajęć (obowiązują wcześniejsze zapisy).
 18. Osoby, które nie będą przestrzegać tych zasad będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 19. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na bieżąco będziemy informować o możliwościach /braku możliwości uczestnictwa w zajęciach wg obowiązujących obostrzeń rządowych.

 GŁÓWNY REGULAMIN SZKOŁY L TORMENTA

 

 1. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją i bezwzględnym przestrzeganiem regulaminu Szkoły Tańca Flamenco „La Tormenta”.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które mają opłacony kurs i posiadają ważny, imienny karnet wstępu.
 3. Zabrania się wprowadzania osób trzecich na zajęcia.
 4. O dostaniu się na wybrany kurs decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc.
 5. Wpłacony zadatek jest bezzwrotny, poza przypadkiem, kiedy grupa się nie utworzy (za mało chętnych) – wówczas zadatek zostaje zwrócony.
 6. Dokonana zapłata za kurs nie podlega zwrotowi chyba, że kurs się nie odbędzie lub zostanie przerwany z winy Szkoły
 7. Nieobecność na zajęciach jest jednoznaczna z utratą lekcji i jej koszt nie podlega zwrotowi.
 8. Jeśli z przyczyn losowych uczestnik nie może brać udziału w kursie regularnym przez cały miesiąc, musi to zgłosić przed jego rozpoczęciem i w takim przypadku musi opłacić 50% wartości danego kursu. Jest to opłata rezerwacyjna miejsca w grupie.
 9. Nie ma możliwości odrabiania zajęć w innej grupie jeżeli jest już w niej komplet. W innym przypadku, należy zgłosić chęć odrabiania instruktorowi.
 10. W przypadku grup poniżej 5 osób, Szkoła może odwołać zajęcia zwracając pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
 11. Uczestnicy mają obowiązek powiadamiać instruktorów o wszelkich problemach zdrowotnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe w czasie trwania zajęć, wynikające ze złego stanu zdrowia uczestnika.
 12. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach w stanie nietrzeźwym.
 13. Szkoła nie odpowiada za kontuzje, urazy, uszkodzenia ciała powstałe na zajęciach. Wskazane jest indywidualne ubezpieczenie uczestników.
 14. Na sali tanecznej ćwiczymy tylko i wyłącznie w obuwiu do tego przeznaczonym (buty na zmianę).
 15. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione lub zniszczone na terenie Szkoły.
 16. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, sali, luster itd. odpowiedzialność finansową ponosi sprawca uszkodzenia.
 17. Wszystkie układy choreograficzne podlegają ochronie prawa autorskiego i zabrania się nagrywania, kopiowania lub przekazywania osobom trzecim materiałów szkoleniowych.
 18. Zabrania się wykorzystywania i upubliczniania poznanych w Szkole „La Tormenta”, układów choreograficznych bez pisemnej zgody Katarzyny Burgiel.
 19. Zabrania się posługiwania nazwą i logo firmy „La Tormenta”.
 20. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w kursach w Szkole „La Tormenta” jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Dołącz do nas

Zajęcia regularne zaczynają się we wrześniu i trwają do połowy czerwca, a ich zwieńczeniem jest Koncert Finałowy. W okresie letnim odbywają się intensywne warsztaty z instruktorkami Szkoły oraz gośćmi z Polski i Hiszpanii.